Gebruiksvoorwaarden ZIEN website


Lees alsjeblieft deze gebruikersvoorwaarden goed door voordat je gebruikt maakt van onze website. Hierin hebben we de voorwaarden opgeschreven voor het gebruik van de ZIEN website

Algemeen
Deze website wordt beheerd door ZIEN. Door de website te bezoeken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Ben je het er niet mee eens en wens je niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan, dan verzoeken wij je vriendelijk deze website dicht te klikken, niet langer te bezoeken en niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en daaronder de auteursrechten op alle teksten, afbeeldingen en video’s etc. op onze website zijn eigendom van de betreffende maker of van ZIEN.
Natuurlijk mag je delen van onze website printen of downloaden en delen, mits je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast verwachten we van je dat je onderstaande 'copyright-vermelding' aan alle kopieën toevoegt: Copyright ZIEN. Alle rechten voorbehouden.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden om:

Een (kopie) van (een gedeelte van) onze website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
(een gedeelte van) onze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud
De inhoud van deze website hebben we met zorg samengesteld. De website wordt alleen ter informatie aangeboden. ZIEN garandeert niet dat de inhoud van onze website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.
Wij hopen op jullie begrip.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit ZIEN, waaronder onze medewerkers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit jouw gebruik van onze website. En specifieker zal ZIEN nooit aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

Handelingen die je verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
de onmogelijkheid de website te gebruiken; en het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

 

Gelinkte websites
Onze website verwijst in sommige gevallen naar andere website. Bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Dit betekent niet ZIEN verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien je informatie of ander materiaal met ons deelt en/of aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens
Indien je op onze website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen voordat je ons jouw gegevens verstrekt.

Contact
Indien je een vraag hebt voor ons, of misschien wel een klacht over onze website of de informatie daarom; wij horen het graag. Neem vooral contact op met ons via het contactformulier.

 

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.
Op deze gebruiksvoorwaarden en je gebruik van onze website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.